Likestillingsredegjørelse


Alle ansatte og samarbeidspartnere blir behandlet med respekt og likeverd uansett. Hver ansattes kompetanse, livssyn og etnisitet er nødvendig for det mangfoldet av kunnskap Rønning Elektro leverer gjennom sine tjenester. Rønning Elektro sine ansatte opptrer med imøtekommenhet, samarbeidsvilje og orden.

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

 

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling i Rønning Elektro
 

Rønning Elektro er først og fremst opptatt av å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Vi tror at da må også kvinnene med på laget. Det å ha likere kjønnsfordeling har flere positive effekter for Rønning Elektro. Det styrker vårt arbeidsmiljø og kan på mange måter være positiv effekt på vårt omdømme.

Rønning Elektro skal kartlegge kjønnsforskjeller i uttak av foreldrepermisjon, midlertidig ansatte, deltidsansatte og kjønnsbalanse.

Annethvert år (2022 neste) kartlegger vi forskjeller mellom kvinner og menn i lønn og kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper, samt ufrivillig deltid.
Tilstand for kjønnslikestilling i Rønning Elektrogruppen 2021:


Rønning Elektro arbeider for at ansettelser skal skje i hel stilling og med fast ansettelse. Deltidsansettelse er unntaket til hovedregelen. Redusert stilling brukes kun når arbeidstaker selv søker om dette for å tilrettelegge for sin livssituasjon.

 

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering 

 
Vårt likestillingsarbeid er forankret i bedriftens etiske retningslinjer, policy og prosedyre for likestilling og ikke-diskriminering og i vår bærekraftstrategi. Våre Etiske retningslinjer definerer hvordan vi skal opptre ovenfor ansatte, kollegaer, kunder, leverandører og aksjeeiere. Vår bærekraftstrategi definerer våre mål knyttet til hvordan Rønning Elektro skal bidra til likestilling i bygg og anleggsbransjen og hindre diskriminering. Rønning Elektro skal være en seriøs aktør som er pådriver for å skape en bærekraftig, inkluderende og seriøs bransje. Policy for likestilling og ikke-diskriminering beskriver vårt likestillingsarbeide innenfor de ulike personalområdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.
 

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

 

I Rønning Elektro er likestilling og ikke-diskriminering en integrert del av våre øverste strategier og mål. Du finner vår beskrivelse i følgende dokumenter:

  • Vårt likestillingsarbeid er forankret i Rønning Elektro sin bærekraftsstrategi.
  • Vårt diskrimmineringsarbeid er forankret i vår overordnet HMS policy
  • Vår likestillings- og diskriminerings policy er beskrevet i våre retningslinjer som alle ansatte finner i vår personalhåndbok.
  • Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken. 
     

I Rønning Elektro er har vi følgende prosedyrer og standarder om hvordan vi jobber i praksis med likestilling og ikke-diskriminering: 

  • Prosedyre for rekruttering
  • Prosedyre for følge fire-stegs arbeidsmetode for å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i samarbeid med tillitsvalgte.
  • Prosedyre for varsling
  • Prosedyre for avviksbehandling 
Rønning Elektromål med arbeidet for likestilling og sikring av ikke- diskriminering, er forankret i bedriftens personalpolitiske prosedyre i kvalitetssystemet. 
 

Slik jobber Rønning Elektrofor å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling 

 
HR og daglig leder har gjennomgått alle retningslinjene i Rønning Elektrofor å sikre at disse beskriver vår policy på likestillings og diskrimineringsområdet.
 Vi gjennomgikk våre HMS-rutiner på vår årlige internkontroll for å kartlegge om vi har prosedyrer som beskriver hvordan vi skal jobbe med likestilling og ikke diskriminering i praksis etter ny lov. Dette gjelder rapportering om tilstand på likestilling og innføring av aktivitetsplikten.

HR og daglig leder gjennomførte kartleggingen av kjønn i andre kvartal av 2021.I Rønning Elektro blir det gjennomført helseundersøkelser med psykososial undersøkelse, og medarbeiderundersøkelser. Her kartlegger vi forhold som kan hjelpe oss til stadig forbedre arbeidet mot likestilling og ikke diskriminering.Involvert i arbeidet var ledelsen.
 

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

 
 Gjennomgangen av våre retningslinjer og rutiner viste at Rønning Elektro ikke har hatt synlige policy for våre mål for likestilling og mot diskriminering. Arbeidet viste også at vi manglet en prosedyre for hvordan vi aktivt har planlagt å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette viser at vi ikke har arbeidet målrettet nok med å få gode rutiner rund dette arbeidet.  
 
Likestillingsarbeidet gjennomført i 2021 ble hovedsakelig gjort av ledelsen i Sig Halvorsen. Arbeidet er ikke forankret hos tillitsvalgte eller øvrige ansatte.
  
Rønning Elektro har en skjev balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Rønning Elektro er en mannsdominert arbeidsplass. Dette er spesielt gjeldene blant håndverkerne, men også blant funksjonærer er det flest menn. Dette viser en risiko for diskriminering i rekrutteringen av ansatte hos oss.  
 
På arbeidsplassen ble det også oppdaget at vi har lite mangfold ifht. etnisitet, religion og livssyn. Språk kan være en utfordring. Det er krav på mange byggeplasser om norsk som arbeidsspråk, og dermed fare for diskriminering ved rekruttering, kompetanseutvikling, omplassering og forfremmelser. Det er også et krav om norsk fagbrev i profesjonene og det er vanskelig å kartlegge kompetanser til dem uten formelle kompetansebevis, men DSB godkjenninger.
 
Det er få ledere i ledelsen til Rønning Elektro og blant prosjektledere. Dette viser en risiko for diskriminering i forfremmelse av ansatte hos oss. 
 

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer og hindre, og satte i gang følgende tiltak

 
Trykk her for å komme til vår handlingsplan for likestillingsarbeidet. 
 

Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover

 
Ansvarlig for å sikre likestilling og hindre diskriminering er både et leder- og medarbeideransvar. HR, verneombud, AMU og vernetjenesten (bedriftshelsetjenesten) skal sammen med ledelsen i Rønning Elektro jobbe for å tilrettelegge, koordinere og evaluere arbeidet.

I Rønning Elektro har vi startet opp arbeidet med å bygge opp egne policy og prosedyrer for likestilling og ikke diskriminerende arbeid. Vi har i løpet av 2021 utarbeidet forslag til rutiner som skal nå gjennomgås med tillitsvalgte, AMU og verneombud.

I tillegg til egne rutiner skal det hvert år i slutten av året legges frem en rapport til styret med rapportering på tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført når det gjelder denne type arbeid, samt tilstand på likestilling og lønn. Til nå har vi rapportert til styret en gang i året.

I 2021 har vi i rekrutteringsarbeidet til Rønning Elektro vært svært opptatt av  oppfordre kvinner til å søke lærlingplass hos oss. Vi har brukt kvinner i annonene og som talspersoner ut i sosiale medier og når vi søker folk. Dette har gitt svært gode resultater. Det å ha likere kjønnsfordeling vil ifølge forskning ha positiv effekter for en bedrift. Det styrker vårt arbeidsmiljø og kan på mange måter være positiv effekt på vårt omdømme. I løpet av 2021 har vi ansatt ni kvinnelige elektrikere og kvinnelige lærlinger. Det er en økning på 52 % i løpet av 2021.

Hvert år skal det gjennomføres en organisasjonsundersøkelse som kartlegger om våre ansatte blir utsatt for kjønnsbasert vold og trakassering.  
I helseundersøkelsen ble det kartlagt at ansatte i Rønning Elektro opplever det er godt samarbeid mellom kollegaer. Samarbeidet mellom arbeidstaker og overordnet er også hovedsakelig god. Av 131 ansatte så opplever 119 god trivsel på arbeidsplassen og 12 svarer middels trivsel. Det er ingen som rapporter at de har dårlig trivsel. Det blir også gjennomført individuelle samtaler, og det ble ikke rapport inn noe avvik på likestilling og diskriminering.  

Rønning Elektro har inviterte også i 2021 til jentekveld i Rønning Elektro. Her stilte 15 stykker. Hensikten med kvelden var å skape et miljø for kvinner og trygghet. Dette er noe vi har publisert ut i våre medier og fått gode tilbakemeldinger fra utenforstående og ansatte; at i Rønning så satser en på kvinner og få mer likestilling i faget.